محصول صابون قالب یا آب صابون یک ماده جداکننده است که بعنوان پوشش قالب استفاده می شود تا از چسبیدن قسمت قالب گیری شده به قالب جلوگیری کند و با ایجاد مانعی بین بستر و سطح قالب عمل می کند. این مانع چسبندگی بین دو ماده را از بین می برد و از آسیب قالب جلوگیری می کند و باعث آزاد شدن سریع و آسان از قالب می شود.

بهترین مقدار برای استفاده از صابون قالب نسبت ۱۰ آب به ۹۰ صابون قالب و یا ۱۵ آب به ۸۵ صابون قالب است ،،مقدار این درصد بستگی به حجم و بزرگی قالب دارد که هرچه قالب بزرگتر درصد مصرف آب به صابون کمتر باید باشد .

 

هم چنین بسته به  نوع قالب مادر  اگر رزینی باشد بدلیل اینکه این نوع قالب جذب آب ندارد می‌توان نسبت را کمتر استفاده کرد و اگر قالب مادر ، گچی باشد وگچ هم  تازه باشد بایستی از درصد بیشتری صابون استفاده کرد تا کاملا قالب مادر گچی اشباع شود  در غیر اینصورت کیفیت کم شده و عمل جداسازی
به خوبی انجام نمی‌شود.

پس از اجرا بر روی قالب، فیلم بسیار نازکی ایجاد کرده که سبب سهولت و تسریع جداسازی قطعه از قالب می شود.