ماده ضدرسوب (Antiscalant) چیست؟

هــر سيســتم غشــائي ماننــد سيســتم اســمز معکــوس (RO) بطــور طبیعــی بــر اثــر مــواد معلــق، اکســیدهای فلزاتــی کــه بــه صـورت ذرات کلوئیـدی هسـتند، املـاح محلـول امـا رسـوب گـذار، میکـروب هـا و مـواد حاصـل از آنهـا و ترکیبـات آلـی موجـود در آب خــوراک، دچــار گرفتگــی مــی شــود. ایــن امــر لــزوم دارا بــودن پیــش تصفیــه فیزیکــی و شــیمیایی صحیــح را بــرای سیسـتم ضـروری مـی سـازد. فرآینــد ترســیب عبــارت از نشســت نمــک هــای کــم محلــول روی ســطح غشــاء و تــه نشســت عبــارت از تجمــع مــواد معلــق جامـد و میکروارگانیسـم هـا روی سـطح غشـاء اسـت. تـه نشسـت در سیسـتم هـای اسـمز معکـوس یـک پدیـده طبیعـی تلقـی مـی شـود کـه بـا عملیـات پیـش تصفیـه و فیلتراسـیون مناسـب و شستشـوی شـیمیائی در مواقـع نیـاز، قابـل کنتـرل اسـت. انباشـتگی مـواد جامـد روی سـطح غشـاء باعـث کاهـش میـزان نفـوذ نرمـال آب، کاهـش میـزان پـس زدن نمـک هـا توسـط غشـاء یـا هـردو مـورد مـی شـود. رســوب گــذاری شــیمیایی (Scaling) ناشــی از ترکیبــات معدنــی محلــول در آب همچــون کربنــات کلســیم (CaCO3) ،  ســولفات کلسـیم(CaSO4)، سـیلیکا (SiO2) یـا دی اکسـید سـیلیکون، سـولفات باریـم (BaSO4) و … اسـت کـه مـی توانـد موجـب کاهـش راندمـان کاری سیسـتم هـای فیلتراسـیون غشـائی شـود. لازم بـه ذکـر اسـت عمـر مفیـد فیلترهـای غشـائی بـر اثـرپدیـده هایـی چـون رسـوب گـذاری شـیمیایی کاهـش مـی یابـد.

تشکیل رسوب زمانی آغاز می شود که غلظت يك نمك از حلاليت آن در شرایط محلول بالاتر رود. هسته‌های اولیه بلور نمک نقش کاتالیزوری را برای تشکیل بلورهای بیشتر بازی می‌کند. اين بلورهای نمك به شرط اينكه به اندازه لازم برسند از حالت معلق خارج شده و شروع به رسوب دهي می‌كنند. با توجه به ماهیت پیوسته کارکرد فرآیند اسمز معکوس، در صورتیکه شرایط الزم برای تشکیل رسوب وجود داشته باشد، به طور مداوم بر جرم و حجم رسوب تشکیل شده بر روی غشاءها افزوده خواهد شد.
مهمترین عوامل موثر در رسوب گذاری شیمیایی عبارتند از:

 • غلظت مواد معدنی محلول در آب ورودی به غشاء.
 • pH آب.
 • ایجاد و افزایش سطوح مورد نیاز برای ترسیب که با استمرار لایه گذاری شیمیایی این سطوح افزایش می یابد.
 • دمای آب

معمولا مشکلاتی که در اثر رسوب گذاری شیمیایی در فیلترهای غشائی به وجود می‌آید، عبارتند از:

 • کاهش کیفیت و مقدار جریان آب عبوری.
 • افزایش افت فشار مورد نیاز و مصرف انرژی و هزینه ناشی از آن.
 • شستشـــوهای بیشـــتر و با فواصل زمانی کمتر برای بهبود عملیات که منجر به کاهش عمر مفید غشـــاءها و افزایش هزینه می شـــود.
 • از کار افتادگی های مکرر و بلند مدت.
 • پارگی و گســـیختگی غشـــاء در برخورد با بلورهای رسوبی نوک تیز.

زمانی که یکی از شرایط زیر رخ دهد، مواد ته نشین شده روی غشاء باید تمیز شوند:

 • میزان تولید نرمال 15-10درصد کاهش یابد.
 • میزان عبور نمک ها به اندازه 10-5 درصد افزایش یابد.
 • میزان فشار نرمال به اندازه 15-10درصد افزایش یابد.

معرفی مواد ضد رسوب

با توجـه بـه امکانـات وسـیع و گسـترده شـرکت کیمیـا سـرام زریـن در بخـش تحقیـق و توسـعه، ایـن شـرکت موفـق بـه تولیـدداخلـی یـک سـری از مـواد پرکاربـرد در صنعـت تصفیـه آب گردیـده اسـت و جـزء معـدود شـرکت هایـی اسـت کـه بـه طراحـیو تولیـد فـرآورده هـای ضـد رسـوب پرداختـه اسـت کـه از لحـاظ کیفیـت قابلیـت رقابـت بـا کالاهـای موفـق خارجـی را دارد.مواد ضد رســـوب شـــرکت کیمیا ســـرام زرین مـــی توانند جهت کنترل رســـوب در برج هـــای خنک کننده، دیگ هـــای بخار وهمچنیـــن در صنعـــت تصفیه آب و فاضلاب بکار گرفته شـــود. هـــدف از تصفیه آب کنترل خوردگی، رســـوب، ته نشســـتو رشـــد میکروبـــی در سیســـتم های آبی اســـت. لازم به ذکر اســـت کلیه مـــواد اولیه پایه ضد رســـوب ها نیـــز در کارخانهکیمیـــا ســـرام زریـــن تولیـــد می شـــوند. همچنیـــن محصـــولات ضد رســـوب ایـــن شـــرکت کاملا زیســـت تخریـــب پذیرو قابل بازگشت به محیط زیست بوده و هیچگونه اثرات مخربی بر محیط زیست نخواهند داشت.مـــواد ضـــد رســـوب تولیدی این شـــرکت بـــا توجه به نیـــاز مشـــتریان طراحی و تولیـــد می شـــود. جهت ارائـــه محصول ودوز تزریـــق مناســـب، متخصصین شـــرکت به اطلاعاتی نظیر آنالیز آب و مشـــخصات دســـتگاه آب شـــیرین کن نیـــاز دارند.در جدول ذیل نام یکی از محصولات این شـــرکت به همراه قابلیت آن در پیش گیری از تشـــکیل رســـوبات آورده شده است:

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “خدمات پس از فروش“ اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.