شرکت کیمیا سرام زرین در راستای بومی سازی محصولات وارداتی اقدام به تولید دو محصول کاربردی منجمله روغنهای چاپ و روغنهای قالب در صنعت شیشه نموده است.

روغنهای چاپ تولیدی این شرکت در تولید شیشه های خودرو، ساختمانی و لوازم برقی آشپزخانه استفاده میشوند.

روغنهای قالب شیشه تولیدی این شرکت نیز در تولید شیشه های بطری و مظروف استفاده میشوند.

روغن چاپ شیشه

روغن-چاپ-شیشه-کیمیا-سرام-زرین.jpg

روغن قالب شیشه

KLEENMOLD کلین مولد